ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

                                                                      SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
                       TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

       

 

 

TRẦN CHÍ CHINH
TEL: 0903.141.995
PHÓ GĐ PHỤ TRÁCH
heart

 

 

        

 

 
NGUYỄN VĂN NHẬT
TEL: 0946.947.718
PHÓ GIÁM ĐỐC
heart 

 

             

       

         

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
TEL: 0976.823.923
HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
heart
NGUYỄN VĂN QUANG
TEL: 0988.866.141
TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG
heart
NGUYỄN THỊ MỸ YÊN
TEL: 0966.368.963
QL ĐÀO TẠO
heart

--- CHIA SẺ TRI THỨC CỘNG HƯỞNG THÀNH CÔNG ---

 

 

Bình luận