Danh mục chuyên đề đào tạo nghiệp vụ

STT

Lĩnh vực chuyên môn / Chuyên đề

Thời lượng (ngày)

1

Phân tích tín dụng cá nhân

2

2

Phân tích tín dụng doanh nghiệp

4

3

Thẩm định tài sản bảo đảm

2

4

Thẩm định dự án

2

5

Thẩm định khách hàng vay tiêu dùng

2

6

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh – quản lý và lãnh đạo

1

7

Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ

2

8

Phòng, chống rửa tiền

1

9

Pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng                             

2

10

Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp

1

11

Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

2

12

Phân tích tài chính doanh nghiệp

2

13

Phân tích và đầu tư chứng khoán

2

14

Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ Quỹ Tín dụng nhân dân

2