Tên khóa học: Đào tạo kỹ năng cho nhà quản trị và kỹ năng cho nhân viên
Ngày khai giảng:
Địa điểm học:
Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Học phí: 0 VNĐ

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ VÀ KỸ NĂNG CHO NHÂN VIÊN

1

Kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp phòng, chi nhánh

2

Kỹ năng làm việc hiệu quả với báo chí

3

Nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp

4

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

5

Kỹ năng bán hàng tổng lực

6

Kỹ năng khai thác bán hàng qua điện thoại - telesales

7

Kỹ năng xử lý từ chối, tư vấn và chốt bán hàng hiệu quả

8

Kỹ năng chăm sóc và và nâng cao chất lượng DVKH

9

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

10

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG