Phản hồi người học

Phiếu này dùng để thu thập nhu cầu đào tạo của người học để có kế hoạch mở lớp phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của người học và đảm bảo chất lượng đào tạo.
Các lớp học được tổ chức tại cơ sở 56 Hoàng Diệu 2 (Trường ĐH. Ngân hàng TP.HCM)
Liên hệ: Trung tâm Đào tạo Kinh tế Tài chính Ngân hàng - Hotline: 0814 33 22 18
Email: fbc@buh.edu.vn; Website: fbc.buh.edu.vn; Fanpage: Trung tâm Đào tạo Kinh tế Tài chính Ngân hàng FBC

Bình luận