PGS. TS. Đoàn Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Nguyễn Trần Phúc

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Nhật

Giám đốc Trung tâm Đào tạo KTTCNH

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán

 TS. Bùi Diệu Anh

Tài chính – Ngân hàng

TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Tài chính - Ngân hàng

TS. Trần Chí Chinh

 Phó trưởng khoa Ngân hàng

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Phó trưởng khoa Ngân hàng