Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (FBC) phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) – trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (BUH) đã tổ chức buổi chia sẻ kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế