Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổ số

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số (BIS & DT) hướng đến đào tạo người học có đủ năng lực tham gia vào phân tích, thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, mục đích là số hóa các giao dịch và các xử lý giữa các bộ phận trong một tổ chức như ngân hàng, các công ty đầu tư, tài chính, chứng khoán, …

https://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/he-thong-thong-tin-kinh-doanh-va-chuyen-doi-so-21021.html

 

TIN LIÊN QUAN