Chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh: Khi dữ liệu là dầu mới

BUH đào tạo Chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.  Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc về các lĩnh vực toán – thống kê, khoa học máy tính, kinh tế, tài chính, ngân hàng, kinh doanh, quản lý; kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Vượt ra khỏi phạm vi của toán và thống kê truyền thống chuyên ngành khoa học dữ liệu trong kinh doanh của BUH bao hàm nhiều mảng kiến thức liên quan đến máy tính và lập trình;  phân tích định lượng, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh; tổ chức, quản lý, khai phá dữ liệu; trí tuệ nhân tạo ... Chương trình đào tạo cùng các hoạt động học thuật, tiếp cận thực tế và ngoại khóa  giúp người học hình thành năng lực thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến phân tích dữ liệu lớn; xử lí được các bài toán liên ngành; giải quyết các bài toán về phân tích dữ liệu tài chính, ngân hàng, quản trị, chứng khoán,… giúp các công ty, tổ chức và đơn vị kinh tế đánh giá hiện trạng, dự đoán và ra quyết định đúng đắn nhất trong quản trị, kinh doanh, đầu tư.

https://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu-trong-kinh-doanh-khi-du-lieu-la-dau-moi-20985.html

https://www.youtube.com/watch?v=m2BZdusnrNY

TIN LIÊN QUAN